PROGRAMACIÓ


METODOLOGIA

Grups de treball, cooperatiu i per projectes
La línia metodològica, en general, s'ha de dissenyar pensant en el treball per projectes que obliga que siguin ells  els que busquin respostes a les seves curiositats, estratègies de cerca, de presa de decisions i de repartiment de les diferents tasques i rols.
Partirem sempre dels coneixements previs dels alumnes, tenint en compte els seus interessos per establir on volem arribar i què volem fer. Adaptarem el nivell d'exigència de les produccions al nivell evolutiu i de coneixements del grup d'alumnes.
És convenient que es treballi cooperativament i colaborativament, és a dir, hem d'afavorir que els diferents grups equilibrin i adeqüin les feines a les capacitats dels seus components, que hi hagi transmisió de la informació i que la comunicació sigui fluida.
 
CONTINGUTS

Procedimentals
Conceptuals
Actitudinals

- Treball de la notícia periodística fomentant la comprensió lectora.

- Investigació d’un tema a través d’internet.

- Estructuració de les informacions trobades: reconversió en un altre document científic i/o en un mapa conceptual.

- Realització d’entrevistes treballant l'estructura del diàleg.

- Elaboració de texts narratius, expositius.

- Elaboració de guions escrits previs a la gravació.

- Memorització de frases i millora de l'agilitat lectora per poder fer una bona gravació del programa.

- Organització de les tasques a nivell grupal: repartiment de rols, presa de decisions, acceptació de les capacitats de cadascú i de les diferents opinions.

- Coneixement de la hª de la ràdio des dels seus orígens.

- Comprensió del funcionament de la ràdio, els mecanismes de transmisió, i la funció com a mitjà de comunicació.

- Ús de diferents tècniques necessàries per gravar, i de les eines adients.

- Diferenciació de les diferents tipologies de programes de ràdio: informatius, musicals, magazine...

- Utilització del català com a vehicle normalitzat de comunicació.

- Organització per grups per tal de repartit tasques i responsabilitats.

- Expressió de les diferents opinions amb respecte.


- Acceptació de les opinions dels altres.

- Gaudir amb la ràdio.


OBJECTIUS
1.- Millorar la competència comunicativa tant a nivell de llenguatge oral com escrit.

2.- Observar el funcionament de la llengua tant per organitzar la seva expressió, com per adonar-se de totes les possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge.

3.- Expressar-se per escrit i oralment utilitzant tècniques diverses (diàleg, narració, descripció...) amb finalitats també diverses (fabulació, simulació de situacions comunicatives, expressió de vivències...)

4.- Aprendre a investigar per aprendre.
5.- Identificar la ràdio com a mitjà de comunicació.
6- Gaudir fent els programes de ràdio.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada